Στόχοι του έργου - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Στόχοι του έργου

 
 
 


Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών ειδών προτεραιότητας και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της Κύπρου που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου "ΦΥΣΗ 2000", μέσα από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση ενός δικτύου πέντε Μικρο-αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Το έργο επικεντρώνεται στη λεπτομερή παρακολούθηση και αποτελεσματική διατήρηση ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού των φυτικών ειδών προτεραιότητας της Κύπρου *Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus ssp. lefkarensis, *Centaurea akamantis, και *Ophrys kotschyi και δύο οικοτόπων προτεραιότητας: *9590 Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrocetum brevifoliae) και *9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia. Μέχρι στιγμής, κανένα άλλο έργο LIFE δεν επικεντρώθηκε στη διατήρηση των συγκεκριμένων περιοχών/πληθυσμών των ειδών προτεραιότητας/τύπων οικοτόπων και οι απειλές οι οποίες επηρεάζουν τα συγκεκριμένα είδη/οικοτόπους δεν έχουν επαρκώς αντιμετωπιστεί.


Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στη(ν):

-  
Λεπτομερή περιγραφή, παρακολούθηση και περιορισμό των απειλών που προέρχονται από δραστηριότητες αναψυχής και διατάραξης των φυσικών οικοτόπων, οι οποίες επηρεάζουν τους υποπληθυσμούς των *Ophrys kotschyi, *Centaurea akamantis, *Arabis kennedyae και τους τύπους οικοτόπων *Δάση Cedrus brevifolia και *Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia.

-  
Ενίσχυση των φυσικών υποπληθυσμών των υπό μελέτη ειδών/τύπων οικοτόπων ποσοτικά (με την αύξηση του μεγέθους των υποπληθυσμών) και ποιοτικά (με την αύξηση της γενετικής ποικιλότητας των φυσικών υποπληθυσμών). Η ποιοτική ενίσχυση θεωρείται ύψιστης σημασίας, καθώς η πλειονότητα των υπό μελέτη  ειδών είναι πιθανό να έχουν μειωμένη γενετική ποικιλότητα και να έχουν υποστεί γενετική διάβρωση.

-  
Αύξηση της γενετικής ποικιλότητας των υποπληθυσμών του Cedrus brevifolia, έτσι ώστε το είδος να μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την απειλή των κλιματικών αλλαγών. Ως ενδημικό είδος ορεινών περιοχών σε Μεσογειακό νησί, το C. brevifolia θα μπορούσε να επηρεαστεί σοβαρά από την απειλή αυτή.

-   
Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των πυρκαγιών στους υποπληθυσμούς/οικοτόπους των Ophrys kotschyi, Arabis kennedyae και Cedrus brevifolia.

-  
Πρόληψη της ανεξέλεγκτης επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων προς το ενδιαίτημα της Ophrys kotschyi και μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων γύρω από τον υποπληθυσμό του είδους.

-  
Προώθηση δραστηριοτήτων εκτός-τόπου διατήρησης για τη διασφάλιση της επιβίωσης των υπό μελέτη  ειδών μακροπρόθεσμα.

-
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της διατήρησης των υπό μελέτη  ειδών/οικοτόπων. Ενίσχυση της συμμετοχής των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων στην προσπάθεια διατήρησης μέσω των ΜΑΦ και, γενικότερα, προώθηση της ενημέρωσης και ευασθητοποίησης του κοινού σε σχέση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

-  
Χρησιμοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών που έχουν αποκομισθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών από ανάλογες επιτυχημένες προσπάθειες στον Ευρωπαϊκό χώρο για τη διατήρηση των υπό μελέτη ειδών/οικοτόπων.

-  
Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου ΜΑΦ, μέσω του οποίου θα γίνεται ανταλλαγή επιστημονική πληροφόρηση και καλών πρακτικών. Απώτερος σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση στενής συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων που έχουν εμπλακεί στην προσέγγιση των ΜΑΦ, για την αποτελεσματική διατήρηση των απειλούμενων φυτών της Ευρώπης.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού